Eripedagoogiline tugi

Esialgu tundub kergem, kui peidame mure või probleemi ära – pealtnäha teda justkui ei oleks. Tegelikult teame, et niimoodi mured paraku ei kao. Lahenduste leidmisele aitab kaasa probleemi märkamine, sekkumine, suhtlemine, eesmärgistatud tegevus ning koostöö.

Erisuste varajane märkamine on laste arengu seisukohast väga oluline. Nurmepesa lasteaias tegeleb eripedagoog 3-7aastaste lastega, kes vajavad individuaalset lähenemist. Töö eesmärgiks on laste igakülgse arengu toetamine ning võimalike probleemide ennetamine koostöös rühmaõpetajatega ning lastevanematega.

Eripedagoogilise töö eesmärgid on:

  • erivajadusega lasteaialaste arengu toetamine
  • õpioskuste kujundamine ning koolieelikute ettevalmistamine kooliks
  • suhtlemis- ning koostööoskuste arendamine
  • mitmesuguste käitumisprobleemide ennetamine ning eneseregulatsioonioskuste kujundamine
  • sotsiaalsete oskuste ning mänguoskuste arendamine

Õppeaasta alguses (september, oktoober) teostab eripedagoog hindamis- ja vaatlusuuringu, mille raames selgitatakse välja individuaalset tuge vajavad lapsed. Eripedagoogilised tunnid toimuvad üks-ühele tegevuse vormis või koostegevuses 2-3 rühmakaaslasega. Läbi mänguliste tegevuste omandatakse uusi teadmisi ja oskusi väiksemate sammude kaupa. Põhirõhk on oskuste kinnistamisel ning juba olemasolevate teadmiste sidumisel õpituga.

Maarja Tulit

eripedagoog - HEVKO Ülenurme