Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid

Ülenurme lasteaia Nurmepesa õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja nende täitmise põhimõtted

2020/2021 õppeaasta

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

 • laps tunneb huvi ümbritseva keskkonna vastu märgates muutusi ja detaile
 • laps rakendab mängus oma teadmisi ja oskusi
 • laps tegutseb hoolides enda ja teiste tervisest

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide täitmise põhimõtted:

LOODUS

 • Väärtuskasvatuse põhimõtete toel ja täiskasvanute eeskujul hoolib laps endast, oma kaaslastest, ümbritsevast keskkonnast
 • Kasutades nii looduslikke kui taaskasutusmaterjale loovuse väljendamisel ning mänguvahendite loomisel harjub laps hoidma looduskeskkonda.
 • Toetatakse lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritsevast elust ja looduskeskkonna nähtustest.
 • Õuesõpe sh rännakud ja mängud looduses suurendavad huvi ja hoolimist looduse ning kõige elava vastu

FÜÜSILINE TERVIS JA VÕIMEKUS

 • Lapse füüsilise aktiivsuse hoidmine ja toetamine läbi eakohaste väljakutsete erinevates keskkondades (lasteaia õueala, avalik ruum, staadion, park ja mets) annavad lastele suurepärase keha tunnetuse ja huvi looduse ning kõige elava vastu.
 • Lapsed õpivad tundma tervist ohustavaid/hoidvaid tegureid ja tutvuvad tervisliku toitumise põhimõtetega

VAIMNE TERVIS JA HEAOLU

 • Laps kogeb hoolimist ja märkamist täiskasvanute käitumise ja tegutsemise eeskujul.
 • Lapsed osalevad üldinimlike väärtuste teemalistes ja tervise mõiste aruteludes (nt hoolimine, abivalmidus, sallivus, head kombed, julgus, tarkus, töökus jne) ning neil aidatakse mõista oma ja teiste tundeid.

AVASTAMINE JA UURIMINE

 • Lapsi suunatakse ja toetatakse ise ümbritsevat märkama, leidma seoseid, tegema järeldusi, looma uusi teadmisi toetudes olemasolevatele.
 • Laps rakendab mängudes ja tegevustes oma teadmisi ja oskuseid.
 • Laps kasutab ümbritseva tundma õppimisel erinevaid meeli.

MÄNGIMINE

 • Lapsele võimaldatakse piisavalt aega omaalgatuslikeks loovmängudeks, mis sünnivad lapse sisemisest motivatsioonist ja toetuvad lapse oma kultuurile ning eakohasele elukogemusele.

Õpetaja loob lastele soodsa õpi- ja kasvukeskkonna lähtudes järgmistest põhimõtetest:

 • Õpikeskkond inspireerib ja julgustab lapsi avastama, olema algatusvõimeline ja loov.
 • Õppevahendid rühmades on lastele nähtavad ja kättesaadavad. Vahendite väljapanek on läbimõeldud ja esteetiline.
 • Õpikeskkond muutub pidevalt vastavalt laste arengule ja huvidele, fantaasiale ja loovusele ning rühmade teemaprojektidele.
 • Keskkonnas on lastele kättesaadavad uurimiseks ja avastamiseks mõeldud vahendid või on rühma loodud vastavad keskused.
 • Lapsed tutvuvad nende huvist lähtuvate teemadega loomulikus keskkonnas. Lapsed osalevad erinevatel õppekäikudel ja väljasõitudel, mis toetavad rühmas laste poolt uuritavat teemat.
 • Keskkonnasäästlik mõtteviis toetab loodushoidu. Õpetajad rikastavad lapse mängu pakkudes mitmekesiseid materjale (looduslik materjal, taaskasutusmaterjal, kangad jne), millest on lapsel võimalik luua endale vajalik mängukeskkond ja vahendid.