Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

Hoolekogu:

 1.  kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3. teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4. osaleb oma esindaja või esindajate kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6. otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku teavet.

Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Hoolekogu liikmed

 1. Jane Krünvald, Mõmmikute rühma lapsevanemate esindaja
 2. Riina Järvet, Pintselsabade rühma lapsevanemate esindaja
 3. Sille Erikson, Sipelgate rühma lapsevanemate esindaja
 4. Sirly Lige, Sipsikute rühma lapsevanemate esindaja
 5. Eilika Manglus, Mesimummide rühma lapsevanemate esindaja
 6. Kristiina Mäll, Liblikate rühma lapsevanemate esindaja
 7. Katrin Ginter, Pokude rühma lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees – katrin.ginter@gmail.com
 8. Merili Männik, õpetajate esindaja
 9. Külli Kann, lasteaia õppealajuhataja
 10. Maia Uibo, vallavalitsuse esindaja