Muusikaõpetus

Muusikategevuste eesmärgiks on arendada lastes muusikalisi võimeid, oskusi ja loovust. Tähelepanu on muusikaliste tegevuste mitmekesisusel: pillimäng, laulmine, muusikaline liikumine ja muusika kuulamine.

Muusikatunnid toimuvad kõigis rühmades kaks korda nädalas. 

5 – 6 – aastaste laste rühmas on lisaks tavatundidele ka folklooritund, kus lapsed saavad tuttavaks eesti folklooriga eelkõige läbi muusika  mängides vanu laulumänge ja lauldes rahva- ning regilaule. 

Kooliminejate rühma lastel on lisaks tavatundidele poiste ja tüdrukute lauluringid, kus lastel on võimalik osaleda tegevuses väiksemas grupis ja 6-7 – aastastel lastel on võimalus teha tutvust ka viisikanneldega ning mängida viiskandleansamblis.

Lia Piir

muusikaõpetaja